ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΎΜΕ ΤΗΝ ΣΥΧΝΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ BLOG. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΧΑΘΕΙ, ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΣΥΧΝΑ ΠΥΚΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
Η ομορφιά είναι διαφορετική για τον καθένα. Πολλά όμορφα θα συναντήσεις εδώ μέσα. Θα ενημερωθείς, θα χαρείς, θα λυπηθείς, θα γελάσεις, θα προβληματιστείς, θα μάθεις, θα εκνευριστείς και θα νιώσεις πολλά ακόμα συναισθήματα. Μπορείτε ελέυθερα να αντιγράφεται τις αναρτήσεις μας αυτούσιες ή σε τμήματα αρκεί να αναφέρεστε στην πηγή με ενεργό link

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

0 Ξαναζούμε μέρες του ’50...

thumb
Τον δρόμο για την αναζήτη­ση μιας καλύτερης τύχης στο εξωτερικό φαίνεται ότι αναζη­τούν ολοένα και περισσότεροι Έλλη­νες, οι οποίοι κατά μεγάλο ποσοστό, σύμφωνα με αποτέλεσμα έρευνας, θεωρούν ότι ο μεγάλος αριθμός συ­νταξιοδοτήσεων δεν δημιουργεί κά­ποιες σημαντικές ευκαιρίες στην κα­ριέρα τους.
Ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο προκύπτει από την εν λό­γω έρευνα είναι ότι μειώνεται η αυ­τοπεποίθηση των Ελλήνων εργαζο­μένων ενώ αυξάνεται σταθερά το ποσοστό εκείνων που ανησυχούν ότι θα χάσουν την εργασία τους. Επιπλέον, το ποσοστό που πιστεύει ότι η παραμονή των ταλαντούχων και μορφωμένων εργαζομένων στη χώρα αποτελεί σημαντικό ζήτημα, είναι μικρότερο από το ποσοστό άλ­λων χωρών. Επίσης μόλις το 1/3 των ερωτηθέντων θα ήταν θετικοί στο ενδεχόμενο να εργαστούν για επι­πλέον δύο χρόνια μετά την κάλυψη του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότη­ση και χωρίς να...
λάβουν αύξηση στις απολαβές τους.

Στα συμπεράσματα αυτά καταλή­γει μεταξύ άλλων η πρόσφατη έρευ­να Workmonitor, η οποία πραγματο­ποιήθηκε από τη Randstad και εξε­τάζει τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά εργασίας σε όλο τον κόσμο. Μελέτες που έχουν πραγματοποιη­θεί κατά το παρελθόν για την αγο­ρά εργασίας, όπως το «Bridging the Gap» (2010), έχουν καταγράψει δη­μογραφικές αλλαγές στην Ευρώπη και την Αμερική, σχετικά με την αύ­ξηση της ζήτησης και τη μείωση της προσφοράς στην αγορά εργασίας, η οποία προκύπτει εξαιτίας της γήρανσης ή της συρρίκνωσης του εργατι­κού δυναμικού.
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας Workmonitor για την Ελλάδα δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστι­κά στις δημογραφικές αλλαγές, αλλά θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα τρέχοντα θέματα που αντιμετωπί­ζει η χώρα αυτό το διάστημα.
 
Ελάχιστες ευκαιρίες
Από όσους έλαβαν μέρος στην έρευνα, μόνο το 48% θεωρεί ότι θα έχει άμεση επίδραση και νέες ευκαι­ρίες για την καριέρα του από τον σχε­τικά μεγάλο αριθμό εργαζομένων που θα αποφασίσει να συνταξιοδο­τηθεί στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι το 52% των ερωτηθέντων κρίνει ότι ο αριθμός των εργαζομένων που θα συνταξιοδοτηθεί δεν θα δημιουργή­σει καμία νέα ευκαιρία για την καρι­έρα τους.
Εξαιτίας του πολιτικού και οικο­νομικού κλίματος στην Ελλάδα, από τους 405 εργαζόμενους που ερω­τήθηκαν, οι 376 (93%) δήλωσαν ότι στο μέλλον ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι θα φύγουν από την Ελλάδα για να εργαστούν στο εξωτερι­κό.
 
Για τις περισσότερες χώρες σε όλο τον κόσμο, η διατήρηση των ταλα­ντούχων και μορφωμένων εργαζομέ­νων αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να ισχύει για την Ελλάδα, σύμφωνα τουλάχι­στον με τα στοιχεία της έρευνας.
 
Μόλις το 39% όσων έλαβαν μέρος στην έρευνα θεωρεί ότι η πλειονότη­τα των συναδέλφων τους που αποχώ­ρησαν από τον εργοδότη στον οποίο απασχολούνταν, συγκαταλέγεται σε αυτούς που είχαν καλή επίδοση στην εργασία τους. Αντίστοιχα, το ποσο­στό σε άλλες χώρες όπου διαπιστώ­θηκε αποχώρηση υπαλλήλων με κα­λές επιδόσεις ήταν: στην Κίνα 75%, στην Ινδία 71%, στην Ελβετία 65% και στη Χιλή 60%.
 
Σε ποσοστό 61% οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η καριέρα τους πλέον απαιτεί καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση σε σχέση με το παρελ­θόν, ενώ το 68% των εργαζομένων πιστεύει ότι οι απαιτήσεις για την τρέχουσα θέση εργασίας τους έχουν αυξηθεί τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια αντίστοιχη παροχή ως αντάλ­λαγμα.
 
Μόλις το 34% των ερωτηθέντων θα ήταν θετικοί στο ενδεχόμενο να εργαστούν για επιπλέον 2 χρόνια με­τά την κάλυψη του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση και χωρίς να λάβουν κάποια αύξηση στις απολαβές τους. Ωστόσο, το 51% δήλωσε ότι θα το έκανε μόνο εφόσον θα υπήρχε κά­ποιο κίνητρο για αύξηση των απολα­βών τουλάχιστον κατά 5%.
 
Λίστα με μεγαλο-οφειλέτες
Τη δημοσιοποίηση μέχρι το τέλος του μήνα λίστας με τα ονόματα μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου με χρέη πάνω από 150.000 ευρώ προβλέπει υπουργική από­φαση που είναι έτοιμη στο υπουργείο Οικονομικών και αναμένεται να υπογραφεί από τον νέο αναπληρωτή υπουργό Παντελή Οικονόμου. Η προετοιμασία της από­φασης που βασίζεται στον τελευταίο φορολογικό νόμο έχει ήδη γίνει από τον απερχόμενο υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Κουσελά.
 
Επίσης, άλλη απόφαση που πρόκειται να εκδοθεί από το υπουργείο Οικονομικών το επόμενο διάστη­μα – και η οποία επίσης βρίσκεται στο στάδιο των υπογραφών – προβλέπει τον έλεγχο των φορολο­γουμένων που «έβγαλαν» την τελευταία διετία καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού. Το υπουργείο Οικονομικών πρόκειται να ζητήσει από τις τράπεζες να του αποστείλουν στοιχεία με τα εμβά­σματα των χρημάτων που διοχετεύτηκαν σε τράπεζες του εξωτερικού από Έλληνες πολίτες. Με βάση τα στοιχεία αυτά, θα προχωρήσει στη συνέ­χεια σε ελέγχους «πόθεν έσχες» για να διαπιστώσει αν τα ποσά των καταθέσεων που μετακινήθηκαν δι­καιολογούνται από τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει στην εφορία οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι τα τελευταία χρόνια. Στην περίπτωση που δεν δικαιολογούνται, θα καταβληθεί ο φόρος επί της διαφοράς και θα επιβληθούν πρόστιμα για υποβολή ανακριβών δηλώσεων.
"Το Ποντίκι
http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...