ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΎΜΕ ΤΗΝ ΣΥΧΝΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ BLOG. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΧΑΘΕΙ, ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΣΥΧΝΑ ΠΥΚΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
Η ομορφιά είναι διαφορετική για τον καθένα. Πολλά όμορφα θα συναντήσεις εδώ μέσα. Θα ενημερωθείς, θα χαρείς, θα λυπηθείς, θα γελάσεις, θα προβληματιστείς, θα μάθεις, θα εκνευριστείς και θα νιώσεις πολλά ακόμα συναισθήματα. Μπορείτε ελέυθερα να αντιγράφεται τις αναρτήσεις μας αυτούσιες ή σε τμήματα αρκεί να αναφέρεστε στην πηγή με ενεργό link

Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012

0 Ολες οι αλλαγές στην Παιδεία που φέρνει το μνημόνιο ΙΙΙ

Ολες οι αλλαγές στην Παιδεία που φέρνει το μνημόνιο ΙΙΙΚάθε τρία χρόνια οι διαγωνισμοί μέσω ΑΣΕΠ - «Λύνονται» τα οικονομικά των ΑΕΙ

Κάθε τρία χρόνια θα γίνεται πλέον ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψη τους στα δημόσια σχολεία. Τα προηγούμενα χρόνια ο διαγωνισμός αυτός γινόταν κάθε δυο χρόνια. Παράλληλα, τα μέλη του νυν Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα (ΑΔΙΠ) παρατείνουν την θητείας τους ως τον Αύγουστο του 2013 προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα και να ολοκληρώσει τον σχεδιασμό της «Αθηνάς» για αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας.

Στην ίδια κατεύθυνση, νέες κτιριολογικές προδιαγραφές σε όλα τα ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια και αδειοδότηση από την αρχή το επόμενο φθινόπωρο προβλέπουν οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο «κεφάλαιο Θ’» του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «ρυθμίσεις θεμάτων υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού» που κατατέθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στη Βουλή.


Μεταξύ αυτών, προβλέπεται ότι σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τρόικας, όλα τα ιδιωτικά σχολεία θα αδειοδοτηθούν από την αρχή με νέες προδιαγραφές, ενώ αυστηρές προϋποθέσεις μπαίνουν και στην λειτουργία των φροντιστηρίων.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο «Οι   άδειες  ίδρυσης  και  λειτουργίας  που  έχουν ήδη   χορηγηθεί   παύουν να  ισχύουν  την 31η Αυγούστου 2013.  Ιδιωτικά  σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλέγια, ιδιωτικά  Ινστιτούτα  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο,  Φροντιστήρια   και   Κέντρα  Ξένων  Γλωσσών  προκειμένου να συνεχίσουν  τη  λειτουργία  τους  μετά  την  31η  Αυγούστου  2013  οφείλουν  να έχουν  αδειοδοτηθεί  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του  παρόντος  κεφαλαίου».

Ακόμη δυνατότητα να λειτουργήσουν απογευματινά φροντιστηριακά μαθήματα θα έχουν και ιδιωτικά σχολεία εφόσον το επιλέξουν. Η διάταξη αυτή βέβαια κρίνεται ότι αφορά κυρίως μικρά η μεσαία σχολεία που πλήττονται άμεσα από την οικονομική κρίση.

Πανεπιστήμια και χρηματοδότηση
Στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης «λύνονται» τα χέρια των πανεπιστημίων που θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν πιο ευέλικτα τα αποθεματικά τους για την διαχείριση των οικονομικών τους. Έτσι, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο, με διάταξη που είναι βέβαιο ότι θα βρει σύμφωνες τα διοικήσεις των ΑΕΙ: «Η Επιτροπή Ερευνών μετά από έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. δύναται να αποδίδει στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου ΑΕΙ ποσοστό έως σαράντα τοις εκατό (40%) του αδιάθετου αποθεματικού για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών».

Προϋποθέσεις για άδειες σχολείων και φροντιστηρίων
Όπως αναφέρεται στο κείμενο:
- Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και  Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο,  Φροντιστηρίου  και   Κέντρου  Ξένων  Γλωσσών   χορηγείται  σε  φυσικά πρόσωπα, νομικά  πρόσωπα,  ενώσεις προσώπων  και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.)  με  απόφαση  του   Διοικητικού Συμβουλίου  του  Εθνικού  Οργανισμού Πιστοποίησης  Προσόντων και  Επαγγελματικού  Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),   η   οποία  δημοσιεύεται  στην   Εφημερίδα   της  Κυβερνήσεως.

- Σε  φυσικό  πρόσωπο  χορηγείται  άδεια  ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου,  ιδιωτικού  Ινστιτούτου  Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και  Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο,  Φροντιστηρίου και   Κέντρου  Ξένων  Γλωσσών,   εφόσον συντρέχουν  σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

(α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,

(β) έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(γ) δεν  έχει την  ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου  Ν.Π.Δ.Δ. και  Ο.Τ.Α. και κληρικού,
(δ)  είναι  ασφαλιστικά  και  φορολογικά  ενήμερο,

(ε) δεν  έχει  κηρυχθεί  σε κατάσταση  πτώχευσης και  δεν  έχει  καταθέσει αίτηση  για  κήρυξή  του  σε   κατάσταση  πτώχευσης,

(στ) δεν  έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26),  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

(ζ) δεν έχει  απολυθεί από  θέση  δημόσιου  υπαλλήλου  ή  ιδιωτικού  εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του,

(η) δεν του  έχει  επιβληθεί  η διοικητική κύρωση  της  ανάκλησης  της  άδειας  ίδρυσης  ή της  άδειας λειτουργίας για  ίδιο  ή άλλο ιδιωτικό φορέα  εκπαίδευσης και  κατάρτισης   την  τελευταία  δεκαετία.

5. Σε νομικό πρόσωπο  και ν.π.δ.δ. χορηγείται άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου,  Ιδιωτικού  Ινστιτούτου  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και  Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο,  Φροντιστηρίου και Κέντρου  Ξένων  Γλωσσών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

(α) η καταστατική έδρα του  βρίσκεται  σε χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(β) ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του, αφορά  και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης

 (γ) οι μέτοχοι  ή εταίροι του  δεν  έχουν την  ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου  Ν.Π.Δ.Δ. και  Ο.Τ.Α. και κληρικού,

(δ)  είναι  ασφαλιστικά  και  φορολογικά  ενήμερο,

(ε) δεν  έχει  κηρυχθεί  σε κατάσταση  πτώχευσης και  δεν  έχει   καταθέσει αίτηση  για  κήρυξή  του  σε   κατάσταση  πτώχευσης

(στ) δεν του  έχει  επιβληθεί  η διοικητική κύρωση  της  ανάκλησης  της  άδειας  ίδρυσης  ή της  άδειας λειτουργίας για  ίδιο  ή άλλο ιδιωτικό φορέα  εκπαίδευσης και  κατάρτισης   την  τελευταία  δεκαετία

(ζ).  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος του νομικού  προσώπου  πρέπει  να πληροί τις   προϋποθέσεις των στοιχείων  γ, δ,  ε , στ,  ζ και η   της  παραγράφου  4  του παρόντος άρθρου.
-  Για  την  κτιριολογική  υποδομή  των  ιδιωτικών  σχολείων  Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας    εκπαίδευσης,  των  Κολλεγίων,   των   ιδιωτικών  Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης  (Ι.Ι.Ε.Κ.), των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, απαιτείται:

α)  το  κτίριο  να  έχει   ισχύουσα   πολεοδομική άδεια    χρήσης  εκπαιδευτηρίου

β) επαρκής και ομοιόμορφος  τεχνητός  φωτισμός και  εξαερισμός στις περιπτώσεις  υπόγειων  εργαστηρίων  και   βιβλιοθηκών

γ) ελάχιστο  εμβαδόν  αίθουσας   διδασκαλίας   είκοσι  δύο (22)   τετραγωνικά  μέτρα

δ) τρία (3) τετραγωνικά  μέτρα  ανά  εκπαιδευόμενο στους  αύλειους  χώρους. Στον αύλειο χώρο συνυπολογίζονται τα υπόστεγα  και  οι ανοιχτοί  διάδρομοι , αλλά  όχι τα δώματα.

δ) πυροπροστασία  για  χρήση  εκπαιδευτηρίου  σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις

ε) δυνατότητα  πρόσβασης   σε   Άτομα  με  Ειδικές  Ανάγκες  σύμφωνα με την  ισχύουσα  νομοθεσία, τουλάχιστον σε ένα αυτοτελές κτίριο.

 ii) Στην παρούσα ρύθμιση εντάσσονται και τα   Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών τα οποία δεν υπάγονται στην παρ. 10 του παρόντος άρθρου.

Αυστηρά κριτήρια για τη  προστασία των μαθητών
Όπως αναφέρεται στο κείμενο «αυτοτελή  κτίρια  Γραφείων που διαθέτουν ισχύουσα   οικοδομική  άδεια για  άλλη χρήση,   δεν   χρησιμοποιούνται  ως     αίθουσες  διδασκαλίας,  εργαστήρια  και  εν γένει  για  δραστηριότητες  που  έχουν  άμεση  σχέση  με  την  εφαρμογή  του  προγράμματος  σπουδών».
Ακόμη, για  την   κτιριολογική   υποδομή   του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα,  των Φροντιστηρίων και    των   Κέντρων   Ξένων  Γλωσσών, απαιτείται:

α) ισχύουσα οικοδομική άδεια,

β) πιστοποιητικό πυροπροστασίας  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

γ) ο συνολικός  αριθμός εκπαιδευομένων ανά  ώρα να μην  υπερβαίνει  την αναλογία   ενός  ατόμου  ανά   τεσσεράμισι (4,5)  τετραγωνικά  μέτρα   στο συνολικό εμβαδόν του φορέα και τον αριθμό των σαράντα (40) εκπαιδευόμενων,

δ)  ενάμισι (1,5) τετραγωνικό  μέτρο   ανά  εκπαιδευόμενο  στις   αίθουσες    διδασκαλίας,

ε)  επαρκής  και άμεσος φυσικός  φωτισμός  και  αερισμός,

στ)  ένα (1)  WC  ανά  τριάντα (30)  εκπαιδευόμενους,

ζ)  ελάχιστο  εμβαδό  αίθουσας  διδασκαλίας   δεκαπέντε  (15)  τετραγωνικά μέτρα  και

η)  βεβαίωση δύο  μηχανικών περί  της στατικής  επάρκειας  του κτηρίου ως  προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό.

- Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου,   ιδιωτικού  Ινστιτούτου  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  (Ι.Ε.Κ.),  Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και  Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και   Φροντιστηρίου  και   Κέντρου  Ξένων  Γλωσσών   τροποποιείται  μετά από αίτηση , σύμφωνα με   τη  διαδικασία  που απαιτείται για τη χορήγηση αυτής. Αιτήσεις  για  τροποποίηση  της  άδειας  υποβάλλονται άπαξ  ετησίως  έως  την 30η  Απριλίου εκάστου  έτους  για  το επόμενο διδακτικό  έτος.

Κολλέγια
Για τα κολλέγια, ο νόμος επαναλαμβάνει ότι «είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής  μεταλυκειακής  εκπαίδευσης και  κατάρτισης που   παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα  σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation), δικαιόχρησης  (franchising)  και  κάθε  άλλου  είδους σύμβαση με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της  αλλοδαπής,  αναγνωρισμένα  από  τις  αρμόδιες  αρχές  στη χώρα που εδρεύουν,  οι  οποίες   οδηγούν   σε  πρώτο  πτυχίο (bachelor)  τουλάχιστον  τριετούς  διάρκειας  σπουδών και φοίτησης,  ή  μεταπτυχιακό τίτλο  σπουδών.  Οι  βεβαιώσεις,  τα  πιστοποιητικά  σπουδών  και   οποιασδήποτε  άλλης  ονομασίας  βεβαίωση που  χορηγούν  τα  Κολλέγια  δεν  είναι ισότιμες με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος  τυπικής  εκπαίδευσης».

Το  διδακτικό  προσωπικό  των  Κολλεγίων  εγγράφεται  με  αίτησή  του  σε  Μητρώο  Διδασκόντων, το  οποίο  τηρείται στο Τμήμα  Κολλεγίων του  Υπουργείου Παιδείας  και  Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που  εκδίδει  και  τη σχετική  βεβαίωση  εγγραφής.
-Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και άδεια κατ’  οίκον διδασκαλίας,  εφεξής  νοείται  η  ως άνω  αναγγελία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται  τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’  οίκον διδασκαλίας  και ρυθμίζεται  κάθε σχετικό θέμα.

Ακόμη «με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, , μπορεί να ιδρύονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται και καταργούνται δημόσια Ι.Ε.Κ. από Υπουργεία ή από Περιφέρειες ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. αυτών ανήκει στο Υπουργείο ή την Περιφέρεια ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που τα συστήνει και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης».
Τέλος «συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού συλλογικό όργανο με την ονομασία «Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων», το οποίο λαμβάνει αποφάσεις για  α) την την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τους όρους των Κεφαλαίων Ι και ΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ, καθώς και του Τμήματος 5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος, και β) την αναγνώρισητης επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος».

Οι εκλογές στα ΑΕΙ
Με ποσοστό συμμετοχής 78% ολοκληρώθηκαν χθες Δευτέρα, οι εκλογές για Συμβούλιο Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ολοκληρώθηκαν επίσης με επιτυχία με την εκλογή των πρώτων εσωτερικών μελών τους οι εκλογές και στα Πανεπιστήμια Κρήτης και Γεωπονικό.
Μεταθέσεις
Με άλλη διάταξη των άρθρων που αφορούν την παιδεία αλλάζουν τα δεδομένα στις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, κάτι που οι εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες θεωρούν «αιτία πολέμου».

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα μετατίθενται πλέον με απόφαση του υπουργού Παιδείας όπου υπάρχουν ανάγκες και όχι με βάση τις δικές τους αιτήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται από σχολείο σε σχολείο σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης αλλά και ανεξάρτητα οργανικής θέσης.

Μάλιστα με προεδρικό διάταγμα θα οριστούν η διαδικασία και τα κριτήρια μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η υπεραριθμία στο σχολείο ή στον δήμο, τα έτη προϋπηρεσίας, η οικογενειακή κατάσταση μεταξύ άλλων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια των μεταθέσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...